RA_logo.jpg

RA was awarded with third prize in a contest organised by Polish Ministry of Foreign Affairs.

It is a project dedicated to a specific space in one of the ministry buildings. The contest subject was "to serve Poland- to build Europe- to understand the world"

Because the topic was really vast, my main source of inspiration was chaos theory and lorenz attractor graph.

This attractor is a visualisation of the butterfly effect (deterministic chaos). Mentioned theory says that movement of butterfly's wings in Brasil can cause a sand storm in Texas. We can easily compare this situation to foreign relations. Thus even the smallest country can affect world's functionality. Ra's mean was to demonstrate duality of the world. It is why it consists many identical particles. Multiplied glass discs can refer to people or causes in Poland, Europe or in the world.

Configuration of the components can be perceived in two ways, depending on the observer's position. It can be seen as a chaotic cloud in one place, while it seems to be very well organised in the second.

The installation is hung on almost invisible wires underneath a very big skylight. Position and geometry of the components causes both dispersion and reflection of light. Additionally convection of the air in the building moves RA elements slightly. Thanks to that, observers can see a very delicate light show.  RA's unique geometry makes it look different on every storey.


Praca zajęła trzecie miejsce w konkursie rozpisanym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

RA jest projektem dedykowanym dla przestrzeni siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Al.J.Szucha. Odpowiada na główne hasło ministerstwa: Polsce- służyć, Europę- tworzyć, Świat- rozumieć.

Ponieważ temat opracowania był bardzo szeroki moim głównym źródłem inspiracji stała się teoria chaosu i wykres atraktora lorenza. 

Atraktor jest wizualizacją zjawiska efektu motyla (anegdotycznego przedstawienia chaosu deterministycznego). W wyżej wymienionej anegdocie trzepot skrzydeł motyla w Brazylii, może po trzech dniach spowodować burzę piaskową w Teksasie. Porównanie to z powodzeniem możemy przełożyć na stosunki międzynarodowe, bowiem nawet najmniejsze państwo może mieć znaczenie w skali globalnej. 
Celem RA było pokazanie dwubiegunowości świata. Instalacja jest symbolem wielości i jedności równocześnie. Dlatego składa się z dużej ilości, takich samych elementów. Powielone szklane dyski mogą być odniesieniem do ludzi lub zdarzeń w państwie, europie oraz na świecie.  

Układ komponentów może być dwojako postrzegany w zależności od położenia obserwatora. Z jednej strony jawi się jako chaotyczna chmura składników, z drugiej zaś wyraźnie widzimy uporządkowany układ rzędów. 

Komponenty są zawieszone na prawie niewidocznych żyłkach tuż pod głównym naturalnym doświetleniem budynku. Ich usytuowanie w przestrzeni sprawia, że równocześnie odbijają one światło naokoło jak i przepuszczają je dalej w dół. Dzięki temu jesteśmy świadkami bardzo delikatnej gry świateł. Ruch powietrza w budynku sprawia, iż elementy drżą. Co dodatkowo wpływa na delikatne rozchwianie odbić tworzonych przez segmenty. Dzięki swojej unikalnej geometrii RA wygląda inaczej na każdym piętrze budynku, oraz jest widoczne na każdej jego wysokości.

 

lorenz attractor

schemat dyfrakcja.jpg

light is being partially dispersed and partially reflected by the elements / elementy częściowo rozpraszają i częściowo rozszczepiają światło

the installation is suspended above first storey level / instalacja wisi powyżej poziomu pierwszego piętra.


wymiary szkielka.jpg